Ostu ja kasutustingimused

1. Üldsätted
Käesolev dokument on kohustuslik õigusdokument Ostja ja Müüja SR Project OÜ, reg nr 12898851 vahel (edaspidi: Poolte), milles kehtestatakse Poolte vahelised õigused ja kohustused, kaupade ostu-müügi, tasumise kaupade eest, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused, mis reguleerivad veebilehe www.grestibed.ee kasutamist ning sealt toodete ostmist. Lisaks allpool olevatele tingimustele reguleerivad e-poest GrestiBed.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.1 Internetipoest GrestiBed.ee tellimust esitades nõustub Ostja käesolevatega tingimustega. Müüjal on õigus reegleid igal ajal muuta, täiendada ja parandada
1.2 Internetipoest GrestiBed.ee võivad kaupa osta üksnes:
1.2.1 teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;
1.2.2 juriidilised isikud;
1.2.3 kõikide eelnevalt loetletud isikute volitatud esindajad.
1.3 Reeglitega nõustumisel kinnitab Ostja, et tal on vastavalt käesolevate tingimuste punktile 1.3 õigus internetipoest GrestiBed.ee kaupa osta.
2. Isikuandmete kaitse
2.1 Internetipoest GrestiBed.ee tellimuse esitamisel peab Ostja sisestama oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoni numbri ja kauba kohaletoimetamiseks aadressi.
2.2 Punktis 2.1 nimetatud Ostja poolsete isikuandmete avaldamisega, kinnitab Ostja viimaste õigsust.
2.3 Müüja tagab, et Ostja isikuandmeid kasutatakse üksnes kauba ostmisel.
2.4 Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partnerid, kes osutavad kauba kohaletoimetamise või muid Ostja tellimuse korrektse täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada üksnes Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
3. Ostu- müügilepingu sõlmimine
3.1 Ostja ja Müüja vaheline leping loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja kinnitab tellimuse.
3.2 Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on Ostja poolt tellimusse märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
3.3 Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse GrestiBed.ee andmebaasis.
4. Ostja õigused
4.1 Ostjal on õigus osta käesolevatest tingimustest juhindudes internetipoes GrestiBed.ee kaupa.
4.2 Ostjal on õigus taganeda GrestiBed.ee –ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateiskümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast.
4.3 Ostjal ei ole õigust kasutada punktis 4.2 nimetatud taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:
4.3.1 teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama Ostja nõusolekul enne 14 (neljateistkümne) päeva pikkuse tähtaja lõppu;
4.3.2 kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumistest, mida tarnija ei saa mõjutada;
4.3.3 teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seadustekohaselt on sätestatud.
4.4 Ostja võib punktis 4.2 sätestatud Ostja õigust kasutada üksnes siis, kui kaup on rikkumata või selle välimus ei ole oluliselt muutunud või kui kaupa ei ole kasutatud.
5. Müüja õigused
5.1 Kui Ostja püüab mis tahes viisil kahjustada internetipoe GrestiBed.ee toimimist, andmete turvalisust või rikub muid punktis 6. Loetletuid Ostja kohustusi, on Müüjal õigus piirata tema võimalust kasutada internetipoodi GrestiBed.ee
6. Ostja kohustused
6.1 Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates tingimustes sätestatud korras vastu võtma.
6.2 Juhul, kui Ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.
6.3 Internetipoe GrestiBed.ee Ostjad on kohustuvad kinni pidama käsolevatest ja muudest internetipoes selgelt äratoodud tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
7. Müüja kohustused
7.1 Müüja kohustub looma internetipoe teenuste kasutamise võimaluse, mille tingimused on sätestatud käesolevates ja muudes internetipoes GrestiBed.ee sätestatud tingimustes.
7.2 Müüja kohustub Ostja soetatud kauba toimetama märgitud aadressil, lähtudes käesolevates tingimustest.
7.3 Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.
7.4 Ettenägemata asjaolude tekkimisel, kui Müüja ei saa internetipoes GrestiBed.ee soetatud kaupa kohale toimetada, on Müüjal kohustus pakkuda samaväärset kaupa. Kui Ostja keeldub, kohustub Müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama.
7.5 Kui Ostja kasutab tingimuste punktis 4.2 sätestatud õigust, on Müüjal tingimuste punktis 4.4 sätestatud tingimuste korral kohustus tagastada makstud raha Ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba saamise päevast.
8. Kauba hind
8.1 Kauba hind on internetipoes GrestiBed.ee ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohuslane. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
9. Kauba eest tasumise kord ja tähtaeg
9.1 Ostja tasub soetatud kauba eest tellimuses näidatud arvelduskontole. Makse saaja: SR Project OÜ IBAN: EE752200221062591831
9.2 Peale ettemaksu laekumist pannakse kaubasaadetis kokku.
10. Kauba kättetoimetamine
10.1 Kauba soetamisel internetipoest GrestiBed.ee, saab Ostja valida selle kättetoimetamiseviisi: kauba kättetoimetamise teenuse.
10.2 Kauba kättetoimetamise teenus:
10.2.1 Kui Ostja valib kauba kättetoimetamise teenuse, kohustub ta esitama täpse kohaletoimetamise aadressi.
10.2.2 Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta, kauba kohaletoimetamisel on aga aluseks võetud esitatud aadress ja muud Ostja esitatud andmed, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.
10.2.3 Kauba võib kätte toimetada Müüja ise või tema volitatud esindaja.
10.2.4 Kauba kättetoimetamistasu arvestatakse vastavalt kohaletoimetamise aadressile, kauba massile ja suurusele.
10.2.5 Kauba kättetoimetamise tasu on Tallinnas kuni 22 eurot. Mujal Eestis 36 eurot.
10.2.6 Müüja jätab endale õiguse muuta kauba kättetoimetamise tasu.
10.3 Kauba kättetoimetamise tähtaeg märgitakse kauba kirjelduses. Tähtaeg on eeldatav ning võib muutuda. Müüja kohustub andma endast parima, et soetatud kaup toimetataks kätte võimalikult kiiresti.
10.4 Kauba kättesaamisel kohustub Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja kauba seisukorda ning kirjutama alla arvele, saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile. Kui Ostja kirjutab arvele, saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile alla, loetakse et saadetis on edastatud heas seisukorras ning puuduvad kauba kahjustused, mille tekkepõhjus ei ole tootmispraak ja kaubakomplekti mittevastavused (sellised, mida saab tuvastada kauba välisel vaatlusel).
10.5 Kui Ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud, kaup on kahjustatud või kauba komplekt ei ole õige, kohustub ta selle arvele, saatelehele või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile märkima ning koostama Müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise ja/või kauba kahjustatuse (mittevastavuse) akti. Kui Ostja seda ei tee, vabastatakse Müüja Ostja ees vastutusest kauba kahjustuste (kui nende kahjustuste tekkepõhjus ei ole tootmispraak) ja kauba mittevastavuse (kui need mittevastavused saab tuvastada kauba välisel vaatlusel) eest.
11. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine
11.1 Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui interneripoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta Ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.
11.2 Müüja vastutab kauba nende defektide eest, mis on olemas kauba kohaletoimetamise ajal. Kaubale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud garantii tähtaegu. Kauba tagastamiseks käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel tuleb Ostjal täita kauba tagastamise dokument, esitada see koos tagastatava kaubaga Müüjale ja informeerida Müüjat tagastamisest tingimuste punktis 4.2 sätestatud korras.
11.3 Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:
11.3.1 Tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode). Kauba peab tagastama samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja pakendatud.
11.3.2 Toode ei tohi olla rikutud, see tähendab et sellel ei tohi olla mehhaanilisi või muid kahjustusi.
11.3.3 Kaup peab olema kasutamata ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse: vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei rakendu, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode).
11.3.4 Tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu Ostja selle sai.
11.3.5 Kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamisdokument, garantiileht (kui see väljastati) ja täidetud  tagastusdokument.
11.3.6 Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kauba tagastamistingimusi on eiratud.
11.3.7 Ostjal ei ole õigust taganeda ostu-müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui Ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud.
11.3.8 Kauba tagastamise tasu on 25 eurot, mis arvestatakse maha tagastamisele kuuluvast rahasummast.
11.3.9 Kauba tagastamine toimub Müüja sätestatud korras.
11.3.10 Kui kaup tagastatakse punktis 4.2 sätestatud õiguse alusel, tasub kauba tagastamiskulud Ostja.
11.3.11 Tagastatud kauba eest makstakse raha tagasi pangaülekandega maksja pangakontole. Müüja ei vastuta ülekande tegemata jätmise või hilinemise eest juhul kui Ostja ei anna tagastamiseks vajalikke andmeid või tema märgitud andmed on ebakorrektsed.
12. Infovahetus
12.1 Müüja suhtleb Ostjaga vastavalt tellimuses märgitud e-posti aadressil või telefonil. Ostja võib kasutada internetipoe GrestiBed.ee kodulehe sektsioonis KONTAKTID märgitud sidekanaleid.
13. Vastutus
13.1 Ostjal lasub täielik vastutud tellimusel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab tellimusel väärad andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda Ostjalt endalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.
 13.2 Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud internetipoe GrestiBed.ee kodulehel.
13.3 Müüja vabastatakse kõikidel juhtudel igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et Ostja ei ole Müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate tingimustega, ehkki talle oli selline võimalus antud.
13.4 Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.
14. Müüja kasutatavad turundusvõtted
14.1 Müüja võib omal äranägemisel korraldada mitmesugust laadi kampaaniaid, millal tahes muuta nende tingimusi, neid lõpetada.
15. Lõppsätted
15.1 GrestiBed.ee jätab endale õiguse käesolevad tingimused ja teised tingimustega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta, informeerides sellest Ostjat internetipoe kodulehel. Tingimuste muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, see tähendab sellest päevast alates, mil need sisestatakse internetipoe süsteemi.
15.2 Juhul kui Ostja ei ole nõus tingimuste uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on Ostjal õigus nendest taganeda tingmusel, et Ostja kaotab sellega õiguse kasutada internetipoe teenuseid.
15.3 Juhul kui Ostja ka pärast käesolevate tingimuste muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse Ostjat tingimuste uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.
15.4 Käesolevate tingimuste koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.
15.5 Käesolevatest tingimustest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.
15.6 Kõik käesolevate tingimuste täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.
15.7 Pooled ei vastuta tingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.